Vil du se mere?

KPMG Acor Tax Automotive Universe kræver at du logger ind for at se dette indhold i fuld længde.
Kontakt os for at oprette et abonnement. Er din virksomhed allerede abonnenter, tryk da på log ind.

Log ind
Forside
Nyheder

OPDATERET MED FAQ - Ny ændringsbekendtgørelse - Skærpede regler for stand og særlig anvendelse

Vi kunne helt tilbage i april berette om et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift (bedre kendt som registreringsafgiftsbekendtgørelsen). I denne ændring ønsker Skatteministeriet skærpede regler vedrørende stand og særlig anvendelse ved værdifastsættelse af køretøjer under seks måneder fra køretøjets første indregistrering. Dette forslag er nu blevet gældende i kraft af offentliggørelsen af ændringsbekendtgørelsen til bekendtgørelse om registreringsafgift. Der er ikke foretaget nogle ændringer fra det udkast, som vi tidligere berettede om og det endelige, der netop er offentliggjort.

I hovedtræk er der tale om ændringer til fradraget for vedligeholdelsesstand og for særlig anvendelse. Derudover er der foretaget en række mindre sproglige rettelser. Fælles for vedligeholdelsesstand og særlig anvendelse er, at disse er opsat for at tilgodese køretøjer der er særligt slidte og heraf har en lavere værdi end andre tilsvarende køretøjer. På baggrund heraf ønsker Skatteministeriet at tilføje en 6 måneders-regel til registreringsafgiftsbekendtgørelsen, således hverken fradrag/tillæg for over og under middel stand eller fradrag for særlig anvendelse er tilgængelige ved værdifastsættelse af køretøjer under 6 måneder gamle (og derved også for værdifastsættelse til brug for genberegning!).

Som det også tydeligt skinner igennem i de høringssvar der har været indsendt i forbindelse med behandlingen af det første udkast, så har der været stor modstand af disse ændringer. De nye ændringer betyder i praksis, at man ikke længere anerkender, at et køretøj kan opnå en så høj slitage, at der kan gives fradrag for under middel stand på 6 måneder. Fradraget for særlig anvendelse vil ligeledes ikke kunne anvendes for demo- eller udlånsbiler, der ellers forventeligt må blive udsat for en væsentlig højere grad af slitage, da brugere næppe vil behandle køretøjet, som var det deres eget. Generelt indikerer høringssvarene, at det for branchens aktører virker som en absurditet, at man sætter en objektiv grænseværdi på, hvornår et køretøj er berettiget til fradrag for særlig anvendelse eller over/under middel stand og dermed ser bort fra køretøjets faktiske stand. 

 

Fradrag for vedligeholdelsesstand

Skatteministeriet har offentliggjort, at der tilføjes et nyt stk. 3 til § 30 i bekendtgørelsen.

"Stk. 3 Der beregnes hverken tillæg eller fradrag for køretøjets vedligeholdelsesstand efter stk. 1 eller 2 for køretøjer, som er mindre end 6 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller i udlandet."

Ovenstående vil have den direkte betydning, at det ikke længere er muligt at benytte tillæg/fradrag for over og under middel stand ved værdifastsættelse af køretøjer, der er under 6 måneder gamle, men fradrag for middel stand består fortsat også for køretøjer under 6 måneder (og her især med tanke på værdifastsættelser til brug for genberegning).

Fradraget for middel stand (også kendt som klargøringsfradraget) på 3%, er fastsat i administrativ praksis og er således ikke nedskrevet i registreringsafgiftsbekendtgørelsen.

 

Skærpelse af fradrag for særlig anvendelse

Bekendtgørelsens § 32 vedrørende fradrag for særlig anvendelse vil fremadrettet findes i en mere nuanceret udgave.

§ 32: Den afgiftspligtige værdi af køretøjer, der dokumenteres at have været anvendt langt overvejende til særlige formål med flere chauffører, nedskrives som udgangspunkt med 5 pct. for den særlige anvendelse. Eksempler på sådanne køretøjer er politiets »civilbiler«, sygetransport- og udrykningskøretøjer, udlejningsbiler (ikke leasing eller alene lejlighedsvis udlejning) og militære køretøjer."

Fremadrettet vil det altså ikke være muligt at benytte fradraget for særlig anvendelse, hvis et køretøj alene har været lejet ud nogle få gange. Dette vil bl.a. få konsekvenser for selskaber, der opererer med korttidsleasing, da disse typisk har flere brugere inden for en kort periode, der ellers ville retfærdiggøre et sådant fradrag.

 

Slutteligt indføres der også et nyt stk. 2 til § 32 i bekendtgørelsen.

"Stk. 2. Der beregnes ikke fradrag for køretøjets særlige anvendelse efter stk. 1 for køretøjer, som er mindre end 6 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller i udlandet.

Ret beset medfører ovenstående, at der ikke længere er mulighed for at tage fradraget for særlig anvendelse, når køretøjet er under 6 måneder. Dette får ligeledes betydning i forbindelse med værdifastsættelse af køretøjer til brug for genberegning.

 

Vi har påbegyndt en dialog med Motorstyrelsen for at udlede, hvad disse ændringer betyder rent praktisk, især med fokus på skærpelsen for fradraget for særlig anvendelse. Det er fortsat ikke klart ud fra det indledende arbejde med udkastet fra Skatteministeriet, ej heller fra den endelige ændring, hvor mange gange inden for en given periode et køretøj fx skal have skiftet chauffører.

Vi vender tilbage når vi har en endelig afklaring herpå. Vi står naturligvis til rådighed, såfremt der måtte være behov for yderligere uddybning eller andet.

 

Vi har udarbejdet en FAQ med de mange spørgsmål vi har modtaget herom, hvor vi giver vores vejledende svar:

 


Publiceret: 25. 09. 2019

Forfatter

Nikolaj Pihl
Senior Consultant
+45 5374 7083
nikolaj.pihl@kpmg.com

Oliver Halkjær

Consultant
+45 5077 0954
oliver.halkjaer@kpmg.com