Vil du se mere?

KPMG Acor Tax Automotive Universe kræver at du logger ind for at se dette indhold i fuld længde.
Kontakt os for at oprette et abonnement. Er din virksomhed allerede abonnenter, tryk da på log ind.

Log ind
Forside
Nyheder

Lovændringsudkast i høring – selvanmeldelse, kompensation og øgede kontrol-/strafmuligheder

 

Der er netop blevet sendt et udkast til forslag om lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love i høring. Udkastet er et resultatet af den brede politiske aftale, som blev opnået i april 2019, hvor hovedformålet var at afskaffe selvanmeldelsesmuligheden på eksportområdet. Der er medtaget flere forslag til ændringer, der dog er rettet direkte til forvaltningskontrol og forøgelse af bøder og kontrolmuligheder. Lovændringsudkastet i høring er på 105 sider, og medtager forslag til ændringer på mange forskellige områder!

Lovændringsudkastet er en naturlig reaktion på den indgåede aftale af 2. april "Aftale om styrket regelefterlevelse på motorområdet", hvor følgende punkter allerede var bekendte:

 • Selvanmeldelse på eksportområdet afskaffes – forslået fra 1. juli 2020!
 • Godtgørelsen på 400 kr. ved eksport afskaffes.
 • Importkompensationen på 60 kr. afskaffes.
 • Ved anmodning om eksportgodtgørelse indbetales et gebyr på 1.980 kr. – gebyret foreslås indført fra og med den 1. januar 2020 til og med afskaffelsen af selvanmelderordningen på eksportområdet den 1. juli 2020. Herefter er det op til Skatteministeren at fastsætte de nærmere regler gebyrets, herunder størrelse.
 • Alle køretøjer, der skal eksporteres skal gennemgå toldsyn.
 • Fristerne for udbetaling af eksportgodtgørelse forlænges fra 3 uger til 9 uger
 • Standardformularerne til leasing udgår af loven.

 

Der er dog i lovændringsudkastet også kommet fokus på skærpelse af den nuværende sanktionspraksis og kontrolmuligheder, ligesom Højesteretsdommen SKM2018.77.HR, der for nyligt ledte til en praksisændring i styresignal fra Motorstyrelsen, har medført direkte lovændringer. Herunder kan blandt andet følgende fremhæves i lovændringsudkastet:

 • Bødeniveauet for unddragelse af registreringsafgift (og øvrige punktafgifter) foreslås forhøjet til det dobbelte, så det følger niveauet for unddragelse af skat og moms.
 • Skatteforvaltnings muligheder for at indhente oplysninger til brug for kontrol med registreringsafgift udvides.
 • Mulighed for Skatteforvaltningen at udstede tvangsbøder, såfremt anmodet materiale ikke indsendes af den kontrollerede virksomhed.
 • Informationerne i DMR skal være tilgængelige for kompetente myndigheder i andre EU-lande – ved tilslutning hertil, vil Skatteforvaltningen få adgang til de samme oplysninger fra andre EU-lande.
 • Tilpasning af reglerne i overensstemmelse med C-249/15 Win 1014 og Daell, så et leasingkøretøj på forholdsmæssig registreringsafgift under visse forudsætninger allerede må tages i brug, mens leasingansøgningen behandles, når der er indgivet en anmodning herom.
 • Mulighed for at foretage visse ændringer i leasingaftaler, såfremt ændringerne ikke har betydning for, om tilladelsen ville kunne være opnået – følger SKM2018.77.HR.

 

Loven forslås at træde i kraft den 1. januar 2020, dog med visse undtagelser, herunder eksempelvis at selvanmelderordningen for eksportområdet første afskaffes fra den 1. juli 2020.

 

Vi følger naturligvis lovforslagets proces, fortolkninger mv. og står som altid til rådighed for uddybende, spørgsmål, kommentarer eller andet.


Publiceret: 05. 07. 2019

Forfatter

 

Rune Grøndahl
Partner
+45 5374 7079
rune.grondahl@kpmg.com

 

Nikolaj Pihl
Senior Consultant
+45 5374 7083
nikolaj.pihl@kpmg.com