Vil du se mere?

KPMG Acor Tax Automotive Universe kræver at du logger ind for at se dette indhold i fuld længde.
Kontakt os for at oprette et abonnement. Er din virksomhed allerede abonnenter, tryk da på log ind.

Log ind
Forside
Nyheder

Møde i Motorkontaktudvalget den 7. maj 2019 - Resumé, indtryk og kommentarer

7. maj 2019 var der møde i Motorstyrelsens Motorkontaktudvalg. KPMG Acor Tax deltog.

 

Direktør for Motorstyrelsen Jens Otto Størup bød velkommen og gav en generel orientering om Motorstyrelsen, især hvad angår indflytningen i lokalerne på Lauritzens Plads.

 

Eva Skov fra Skatteankestyrelsen gennemgik hovedpointer i retssikkerhedspakke IV med fokus på klagebehandling af motorsager, herunder særligt sagsbehandlingstid på borgernære sager. Skatteankestyrelsen er blevet tilført flere ressourcer, og har rekrutteret en række nye medarbejdere. Dette medfører naturligvis en oplæringsperiode, med risiko for forlænget sagsbehandlingstid. Klagegebyr hæves fra 400 kr. til 1.000 kr. pr. klagesag med virkning fra 1. januar 2020 (under forudsætning af at lovforslaget vedtages).

 

Underdirektør Jørgen Rasmussen redegjorde for de udfordringer, Motorstyrelsen står overfor, og de tiltag, styrelsen foretager for at imødegå disse. Fysisk flytning af arbejdspladser til Aalborg og rekruttering af nye medarbejdere fylder fortsat en del, og vil vedblive hermed et godt stykke tid endnu. Der planlægges blandt andet en rekruttering af ca. 60 medarbejdere, der skal beskæftige sig med værdifastsættelse af køretøjer. Dette er en massiv opgradering af området, da der i dag er 84 medarbejdere beskæftiget med værdifastsættelse.

 

Motorstyrelsen er ved at udvikle et integreret vejlednings- og kontrolkoncept, der har medført etablering af to nye enheder, der skal varetage henholdsvis kontrol på gaden i samarbejde med andre myndigheder, og en mere generel kontrol på registreringsafgiftsområdet samt vejledning af virksomheder og øvrige interessenter.

 

Motorstyrelsen har besluttet at oprette et kundepanel, der blandt andet skal være behjælpelige med konkrete problemstillinger og forståelsesmæssige udfordringer. KPMG Acor Tax v/Rune Grøndahl er blevet inviteret til at deltage i kundepanelet.

 

Jens Otto Størup orienterede herefter om den politiske aftale for styrket regelefterlevelse. Her var navnlig afskaffelse af selvanmelderordningen for eksportkøretøjer i fokus. Det kunne oplyses, at motorstyrelsens kontroltryk for køretøjer anmeldt til eksport øges fra de nuværende 10 % til 15 %, og vil holde det niveau frem til ordningens bortfald.

Styrelsesdirektøren kunne desuden oplyse, at der tillige er igangsat en evaluering af selvanmelderordningen på importområdet. Det er en – som det med et smil blev bemærket – stærkt politikerdrevet proces. Kontroltrykket vil også for importkøretøjer øges fra de nuværende 2 % til 10 % frem mod 1. januar 2020.

 

DR Kontant har interviewet Jens Otto i relation til importselvanmelderordningen, og har planlagt en udsendelse herom 28. maj 2019.

 

Fra Motorstyrelsens juridiske enhed fremlagde man en statusopdatering for nyhedsbrevet angående fradrag for vedligeholdelsesstand, som Motorstyrelsen sendte i høring primo marts. Foranlediget af vores høreringssvar, har Motorstyrelsen undladt at udsende nyhedsbrevet, men har i stedet taget initiativ til dialog med departementet og Kammeradvokaten om emnet.

 

Et udvalgsmedlem spurgte ind til muligheden for overgang til en teknisk baseret afgift. Jens Otto Størup svarede – som venteligt – at der på nuværende tidspunkt ikke lå nogen planer på bordet. Dog kunne han oplyse, at der inden sommeren 2019 skal ske afrapportering i forhold til den forundersøgelse af den forretnings- og IT-mæssige understøttelse, der blev afsat penge til i den seneste finanslovsaftale.


Publiceret: 08. 05. 2019

Forfatter

 

Lasse Holmen Møller
Senior Consultant
+45 5374 7068
lasse.moller@kpmg.com