Vil du se mere?

KPMG Acor Tax Automotive Universe kræver at du logger ind for at se dette indhold i fuld længde.
Kontakt os for at oprette et abonnement. Er din virksomhed allerede abonnenter, tryk da på log ind.

Log ind
Forside
Nyheder

Skatteministeriet ønsker at skærpe reglerne for vedrørende stand og særlig anvendelse ved værdifastsættelse

Skatteministeriet har sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift (registreringsafgiftsbekendtgørelsen) i høring, med foreslåede ændringer til fradraget for vedligeholdelsesstand og for særlig anvendelse.

Fælles for vedligeholdelsesstand og særlig anvendelse er, at disse er opsat for at tilgodese køretøjer der er særligt slidte og heraf har en lavere værdi end andre tilsvarende køretøjer. På baggrund heraf ønsker Skatteministeriet at tilføje en 6 måneders-regel til registreringsafgiftsbekendtgørelsen, således hverken fradrag/tillæg for over og under middel stand eller fradrag for særlig anvendelse er tilgængelige ved værdifastsættelse af køretøjer under 6 måneder gamle (og derved også for værdifastsættelse til brug for genberegning!).

Høringsfristen er den 24. maj 2019.

 

Fradrag for vedligeholdelsesstand

Skatteministeriet foreslår at tilføje et stk. 3 til § 30, der er skal indehold følgende:

 "Stk. 3. Der beregnes hverken tillæg eller fradrag for køretøjets vedligeholdelsesstand efter stk. 1 eller 2 for køretøjer, som er mindre end 6 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller i udlandet."

 

Skatteministeriet er af den holdning, at slitage mv. ikke på under 6 måneder kan nå at få et sådant omfang, at det generelt skal berettige til et fradrag. Det skal hertil bemærkes, at der er tale om fradrag/tillæg for henholdsvis over og under middel stand. 

Fradraget for middel stand (også kendt som klargøringsfradraget) på 3%, er fastsat i administrativ praksis og er således ikke nedskrevet i registreringsafgiftsbekendtgørelsen.

Som det nuværende udkast er udformet, vil det således lukke for muligheden for at få tillæg/fradrag for over og under middel for køretøjer under 6 måneder gamle – men fradrag for middel stand består fortsat også for køretøjer under 6 måneder (og her især med tanke på værdifastsættelser til brug for genberegning).

 

Skærpelse af fradrag for særlig anvendelse

Skatteministeriet ønsker at gøre § 32 i registreringsafgiftsbekendtgørelse skarpere, således den fremadrettet affattes således:

§ 32: Den afgiftspligtige værdi af køretøjer, der dokumenteres at have været anvendt langt overvejende til særlige formål med flere chauffører, nedskrives som udgangspunkt med 5 pct. for den særlige anvendelse. Eksempler på sådanne køretøjer er politiets »civilbiler«, sygetransport- og udrykningskøretøjer, udlejningsbiler (ikke leasing eller alene lejlighedsvis udlejning) og militære køretøjer."

Denne formulering er et udtryk for, at Skatteministeriet mener, at det at et køretøj har været lejet ud nogle få gange ikke er nok til at benytte fradraget for særlig anvendelse.

 

I udkastet er som nævnt også indeholdt et forslag til et stk. 2 til § 32, som affattes således:

 »Stk. 2. Der beregnes ikke fradrag for køretøjets særlige anvendelse efter stk. 1 for køretøjer, som er mindre end 6 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller i udlandet.«

 

Således foreslås det, at fradraget for særlig anvendelse ikke længere er tilgængeligt for køretøjer under 6 måneder (herunder værdifastsættelse til brug for genberegning).

 

Vi bemærker endvidere, at den snarlige udskrivning af valg kan påvirke lovgivningsprocessen indtil en vedtagelse. 

Kontakt os endeligt hvis I har spørgsmål, kommentarer eller andet i denne forbindelse. Vi følger denne høringsproces og opdaterer videre på Automotive Universe. 


Publiceret: 29. 04. 2019

Forfatter

 

Nikolaj Pihl
Senior Consultant
+45 5374 7083
nikolaj.pihl@kpmg.com