Vil du se mere?

KPMG Acor Tax Automotive Universe kræver at du logger ind for at se dette indhold i fuld længde.
Kontakt os for at oprette et abonnement. Er din virksomhed allerede abonnenter, tryk da på log ind.

Log ind
Forside
Nyheder

Østre Landsret stadfæster sagen om SKATs administrative fradrag ved værdifastsættelse af brugte køretøjer

Sagen om 820 eksporterede køretøjer, der af sagsøger menes at være blevet værdifastsat forkert af SKAT på baggrund af SKATs (nu Motorstyrelsen) administrative fastsatte "annoncefradrag" og "klargøringsfradrag", er nu blevet afgjort ved Østre Landsret.

 

Sagen omhandler værdifastsættelse af 820 brugte biler anmeldt til eksport af sagsøger efter selvanmelderordningen.Størstedelen af køretøjerne fik som del af en kontrolaktivitet fra SKAT reguleret deres handelspris, med baggrund i SKATs administrative retningslinjer for henholdsvis annoncefradraget på 5 % og det såkaldte "klargøringsfradrag" (fradrag for "middel" vedligeholdelsesstand) på 3 % (dog max. 8.000 kr.). 

Sagsøger, nedlagde påstand om lovligheden af disse administrative fastsatte standardfradrag, da det var dennes opfattelse, at disse fradrag er ulovhjemlet. 

 

Østre Landsret stadfæstede dog Byrettens afgørelse, hvorfor Skatteministeriet fik fuldt medhold med den begrundelse, at fradragene var lovlige og indeholdte en sådan parallelitet (eksport og import) på et masseekspeditionområde, hvor det er nødvendigt at opsætte administrative retningslinjer. 

 

Sagsforløbet i Østre Landsret omhandlede selve eksportfradraget på 15 % (min. 8.000 kr./4.500 kr.), som ifølge sagsøger allerede tager højde for de forhold (rabat og klargøringsomkostninger), som annoncefradraget og klargøringsfradraget udgør, og at der således er tale om "dobbeltfradrag". Det skal naturligvis bemærkes, at der her er tale om eksportgodtgørelse for sagsøger, hvorfor det er i dennes interesse at få fjernet fradragene så godtgørelsen er så høj som mulig. 

 

Østre Landsret fandt, på samme måde som Byretten, at de administrative fastsatte fradrag er ganske lovlige på området for værdifastsættelse af brugte køretøjer og at annoncefradraget på 5 % og klargøringsfradraget på 3 % ikke er indeholdt i eksportfradraget på 15 %. 

Der ligges i denne forbindelse vægt på, at eksportfradraget foretages i den beregnede afgift før udbetaling af eksportgodtgørelsen, og således er et fradrag i registreringsafgiften og ikke i den annoncerede handels-/markedspris. Eksportfradraget er et udtryk for, at et brugt køretøj indeholder et element af afgift af sædvanlig forhandleravance, og dermed et beløb der kunne have været indtjent ved salg af køretøjer i Danmark, hvorfor det kunne anses som eksportstøtte, såfremt et sådant fradrag ikke eksisterede. 

På baggrund af den måde dommen er blevet anket, tager Østre Landsret desværre ikke stilling til selve de administrative fastsatte annoncefradrag og klargøringsfradrag (ej heller størrelsen heraf).

Den nuværende praksis for det administrative fastsatte annoncefradrag og klargøringsfradraget er således fortsat gældende. 

 

Kontakt os for at høre mere om denne dom.


Publiceret: 12. 04. 2019

Forfatter

Nikolaj Pihl
Senior Consultant
+45 5374 7083
nikolaj.pihl@kpmg.com