Vil du se mere?

KPMG Acor Tax Automotive Universe kræver at du logger ind for at se dette indhold i fuld længde.
Kontakt os for at oprette et abonnement. Er din virksomhed allerede abonnenter, tryk da på log ind.

Log ind
Forside
Nyheder

Politisk aftale vedrørende selvanmelderordningen

Skatteministeriet har i dag den 2. april 2019 udsendt en pressemeddelelse omkring en politisk aftale vedrørende ændringer til selvanmelderordningen, som har opbakning fra alle Folketingets partier.

 

Baggrunden er dels Skatteudvalgets evaluering af eksportgodtgørelsen for køretøjer offentliggjort 15. november 2018, kritik fra Rigsrevisionen og DR Kontant's udsendelse om snyd med eksportgodtgørelsen. Der er konstateret udfordringer med regelefterlevelsen på området, og Motorstyrelsens pristjek af selvangivelser ved eksport i perioden 2015 – 2017 har medført en gennemsnitligt regulering af eksportgodtgørelsen på 18.000 kr.

Der er nu endeligt kommet en dato på afskaffelsen af den udskældte del af selvanmelderordningen for eksport af brugte biler – 1. juli 2020. Efter denne dato, skal alle værdifastsættelser af brugte køretøjer til brug for opgørelse af eksportgodtgørelse foretages af Motorstyrelsen. Der forventes en yderligere tilføjelse af 50-100 medarbejdere hos Motorstyrelsen inden den 1. juli 2020, der skal have dette som fokusområde.

Der afsættes 50 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen, der skal give Motorstyrelsen mulighed for en markant øget indsats på omfanget af kontroller på området.

 

Skatteministeriet har indtil afskaffelsen (d. 1. juli 2020) fremsat en lang række initiativer, der skal stramme grebet om den del af selvanmelderordningen der vedrører eksport af brugte biler, herunder:

  • Motorstyrelsens nuværende kontroltryk på 10 pct. af alle selvanmeldte køretøjer til eksport hæves til 15 pct. i perioden frem til, at selvanmelderordningen afskaffes.
  • Der indføres et fuldt omkostningsdækkende gebyr for eksport af brugte køretøjer.
  • Kvaliteten af toldsyn af køretøjer forud for eksport forbedres gennem:

       o   Et øget tilsyn fra Færdselsstyrelsen med synshallernes toldsyn.

       o   Oprettelsen af specialsynshaller.

  • Afskaffelsen af den nuværende kompensation på 400 kr. ved toldsyn af køretøjer forud for eksport (forslaget som var i høring i marts, med høringsfrist den 25. marts 2019).
  • Sanktionerne skærpes dels ved at hæve bødeniveauet til det dobbelte, dels ved praksis for strafsubjekter.
  • Der afsættes desuden en række øvrige initiativer på den korte og lange bane for at styrke regelefterlevelsen ved eksport af brugte biler.

 

Fokus på import af både nye og brugte biler

Som vi tidligere har berettet, er der også et stort fokus på selvanmelderordningen for import af brugte køretøjer, eftersom processen er meget lig den for eksportområdet. Det er på baggrund heraf aftalt, at kontroltrykket for import af brugte biler øges fra ca. 2 % til 10 %, der svarer til ca. 4.000 ekstra kontroller om året.

Aftalen indeholder endvidere en undersøgelse om regelefterlevelsen ved import af brugte biler, så Folketinget har et grundlag for at foretage eventuelle yderligere tiltag på denne del af selvanmelderordningen. Herudover nedsættes et konkret kontrolprojekt i et samarbejde mellem Motorstyrelsen og Skattestyrelsen, der skal afdække, om der er udfordringer ved selvanmelderordningen for import af nye biler.

 

Der vil således i den kommende tid være stort fokus på import af køretøjer, uagtet om de er nye eller brugte. De samlede initiativer på importområder er som følger:

  • Kontroltrykket øges fra ca. 2 pct. til 10 pct., svarende til ca. 4.000 ekstra kontroller pr. år. Det øgede kontroltryk finansieres ved afskaffelsen af kompensation for registrerings- og toldsyn ved eksport og import af brugte køretøjer.
  • Der gennemføres en undersøgelse af regelefterlevelsen på importområdet for at styrke grundlaget for at foretage eventuelle yderligere initiativer. 
  • Den særlige nedsættelse af registreringsafgift med 60 kr. ved import af brugte køretøjer afskaffes (forslaget som var i høring i marts, med høringsfrist den 25. marts 2019).
  • Der nedsættes en taskforce i Motorstyrelsen, der skal undersøge værdifastsættelsen ved import af nye biler.

 

Vi anbefaler, at virksomheder gennemgår deres interne processer for eksport og/eller importområdet af selvanmelderordningen, for henholdsvis at blive klar til det nye paradigme på eksport samt sørge for, at reglerne for import af nye og brugte biler overholdes.

 

Kontakt os gerne, hvis I måtte ønske et uforpligtende møde om muligheden for en ekstern procesgennemgang på området.

 

Skatteværdien af firmabiler kom ikke med i denne aftale

Selvom beskatningen af fri bil ikke er en del af denne aftale, har Skatteministeren og Dennis Flydtkjær (DF) udtalt sig direkte herom, i forbindelse med denne aftale.

Skatteministeren udtaler, at:

"Vi anerkender, at der kan være behov for at se på skatteværdien af firmabiler. For de stramninger, som vi allerede har indført, omfatter ikke firmabiler. Så derfor er det et udestående, som vi skal have fundet en løsning på."

 

Danske Folkepartis Dennis Flydtkjær udtaler:

"DF var uenig med regeringen om, hvad pengene fra at lukke hullet skulle bruges til. Regeringen ville bruge pengene til at sænke bilafgifterne. Det var ikke en prioritering, som vi var enige om. Men hullet vil blive lukket."

 

Emnet er således blevet vendt af Skatteordførerne, men eftersom det ikke var muligt at opnå enighed om hvad merprovenuet fra en ændringer af reglerne skal bruges på, er dette ikke blevet prioriteret til denne aftale.

Fokus er således skærpet yderligere og kalder politisk på en ændring af reglerne i ligningsloven § 16, stk. 4, vedrørende beskatningen af fri bil.

 

Vores kommentarer til ændringerne og undersøgelserne af selvanmelderordningen

Efter indførelsen af genberegning med vedtagelsen af L4, 2017, er omfanget af værdifastsættelse af brugte køretøjer mere end fordoblet, hvilket allerede på nuværende tidspunkt sætter både Motorstyrelsen og Motorankenævnet under pres.

Motorstyrelsen kommer under ekstra pres forhold til håndtering af værdifastsættelser, først med en skærpet kontrol og fra 1. juli 2020 med en overtagelse af værdifastsættelse ved eksport.

Det kan undre, at politikerne ikke søger at lette presset ved f.eks. at fjerne kravet om genberegning af varebiler, som den foreløbige evaluering af L4 viste et lille provenu på 15 mio. kr., der ikke står mål med de administrative omkostninger det har for brancheaktørerne og Motorstyrelsen.

Yderligere peger både undersøgelse af Motorstyrelsens IT og processer i forhold til teknisk afgift og nedsættelse af en transport kommission i retning af en reduktion eller afskaffelse af det værdibaserede element i afgifter på bilområdet. Der er således en risiko for, at Motorstyrelsen opbygger et stort kontrolapparat, som så skal reduceres umiddelbart efter indførelse af mere teknisk baserede afgifter.


Publiceret: 02. 04. 2019

Forfattere

Jacob Skjærris
Senior Automotive Manager
+45 5077 0933
jacob.skjaerris@kpmg.com

 

Nikolaj Pihl
Senior Consultant
+45 5374 7083
nikolaj.pihl@kpmg.com